(DK)

Vejrsystemer

Vejrsystemer er en fascination af naturkræfterne. At se vinden stryge gennem en skov, over en græsmark, skubbe til træerne og se snefnuggene danse over vejbanen. Værket arbejder med den luft, vind og vejr vi er omgivet af som Pernille Kofoed ønsker at synliggøre og ophøje.

Samtidigt arbejder Vejrsystemer også med en tidslighed, dels i en kulturelopfattelse som set i eksempelvis bornholmerurets pendul, og dels at pendulerne vil skabe evige ændring i de bølgende bevægelser og i de interfererende mønstre og med en tilhørende lyd af noget forladt der står og knirker. Det rå jern vil over tid ændre farve til orangerød rust. Dette er med til at vise en aldring i værket, så man vil kunne se en ændring, næsten fra dag til dag. Mosbunden og det rustende metal understøtter tidsligheden og det meditative der kan være ved at give sig tid til at observere.

Pernille har samlet mosset på går ture, i hendes have og fra hendes barndomshjem. Der derfor en samling af forskellige arter. Mos dybt afhængig af regn, samtidigt er dens fjende er jern. Mosset indgår derfor også i en overlevelseskamp med jernet, som over sommeren vil ruste og ramme mosset – vil mosset bukke under og dø pga. rusten eller pga. manglende regn?

Materialerne er en gestus til alt det vi kører på genbrugsplades i vores trailere. Værkets blanke dele er lavet af gamle køkkenvaske, strukturen omkring er gammelt jern, som skulle være smidt til smidt til genbrug og mosset ender også gerne på lossepladsens store bunke med haveaffald.

 

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond

Vejrsystemer udstilles som en del af udstillingen ‘Trailerpark’ 2021, ved Augustiana Kunstpark + Kunsthal, Augustenborg (DK)

Kurrator: Lars Waldemar og Hanne Lundgren, Augustiana.

(UK)

Weather Systems

Weather Systems is a fascination with the forces of nature. Seeing the wind blow through a forest, over a meadow, pushing the trees and watching the snowflakes dance across the roadway. The piece works with the air, wind and weather that we are surrounded by and that I want to make visible and exalt.

At the same time, Weather Systems also works with a timeliness, partly in a cultural perception as seen in, for example, the Bornholm clock’s pendulum, and partly that the pendulums will create eternal change in the undulating movements and in the interfering patterns and with an associated sound of something abandoned. The raw iron will over time change color to orange-red rust. This helps to show an aging in the work, so you will be able to see a change, almost from day to day. The moss bottom and the rusting metal support the timeliness and the meditative that may be taking the time to observe.

The moss is collected on walks in the garden and from the childhood home. There is therefore a collection of different species. Moss deeply dependent on rain, at the same time its enemy is iron. The moss is therefore also part of a survival battle with the iron, which over the summer will rust and hit the moss – will the moss succumb and die due to rust or due to lack of rain?

The materials are a gesture to everything we drive on recycled boards in our trailers. The shiny parts of the work are made of old kitchen sinks, the structure around is old iron, which should have been thrown away for recycling and the moss also ends up on the landfill’s large pile of garden waste.

 

The exhibition is supported by the Statens Kunstfond

Weather systems are exhibited as part of Trailerpark 2021, at Augustiana Kunstpark + Kunsthal in 2021 – 2022.

Curator: Lars Waldemar og Hanne Lundgren, Augustiana.