(DK)

Dybet

Dybet er en interaktiv installation, der arbejder med hele udstillingsrummet. Den består af 7 lave vandbassiner spredt i rummet og opfordre publikum til at vælge deres vej rundt. Hver bassin er fyldt med sort ugennemsigtigt vand, som når du nærmer dig begynder at sitre og dets bevægelsers refleksioner det mørklagte rum loft og vægge, samtidigt startes interaktivt lyd, som ligesom vandet, moduleres og ændres som du bevæger dig rum om vandbassinet.

Hvert bassin vil have sit eget lydbillede og når du bevæger dig rundt i rummet til de andre bassiner, skaber du din egen komposition både i måden vandet bevæger sig på og lyden. Afhængig af dine bevægelser vil værket være alt fra roligt til kakofonisk, publikums bevægelser beslutter dermed værkes udtryk. Der kan selvfølgelig være flere i rummet på samme tid og vil blot give et mere komplekst værk. Når du forlader rummet igen, vil lyden dø ud, men du efterlader sagte bevægelser i vandoverfladen i tiden efter.

Værket er et resultat af tiden med Covid-19 og vores pludselige bevidsthed om hvem vi har set og hvad vi har rørt. Samtidigt er det et meget personligt værk da jeg følte jeg faldt i et dybt hul af depression som resultat af situationen og magtesløsheden. Samtidig måtte jeg erkende, at man bliver nødt til at engagere sig og turde gå i interaktion med omverdenen og møde det ukendte, for at få positive oplevelser om enten det er alene eller sammen med andre. Derfor ønsker jeg at publikum er med til at forme værket og give det liv.

Installationen blev udstillet på Kunstpakhuset Ikasts’ dobbeltudstilling ‘Dybet & The Nurses’.
Værket er støtte af Statens Kunstfond og Aarhus Kulturudviklingspulje.
Kurator: Bente Jensen, Kunstpakhuset

 

(UK)

The Depth

The Depth is an interactive installation using the entire exhibition space. The Depth consists of 7 shallow water basins scattered throughout the space and encourages the audience to choose their own path around the space. Each pool is filled with black opaque water, which as you approach begins to vibrate and the reflections of its movements are reflected on the walls of the darkened room and the surrounding ceiling, while launching an interactive soundscape based on the audience’s movements.

Each pool has its own soundscape, which changes as you walk around it. As you move around the room to the other pools, you create your own composition both in the way the water moves and the sound. Depending on your movements, the work will be anything from calm to cacophonous in both sound and light, the sound thus creates moods and the audience’s movements decide the work’s expression.

This work is a result of the time with Covid-19 and our sudden awareness of who we have seen and what we have touched. At the same time, it is a very personal work as I, like many others, felt I fell into a deep hole of depression as a result of the situation and the powerlessness.

The installation was last exhibited at Kunstpakhuset Ikast.
The work was created with the support of the Danish Arts Foundation and Aarhus Kulturudviklingspulje.
Curator: Bente Jensen, Kunstpakhuset